NYHETER

425 000 kronor till forskning om njurtransplantationer

 Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde  transplantation

 ”Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna  donatorer.”

Forskningsbidrag 150 000 kronor

   Gabriel Strandberg – Läkare, Kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet

 ”Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på  cellrekrytering vid organtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Anette Lennerling – Med dr, docent, Transplantationscentrum Sahlgrenska  Universitetssjukhuset.

 ”Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter  njurtransplantation.”

Forskningsbidrag 100 000 kronor

 Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet

 ”Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos        njurtransplantation recipienter med levande donatorer.”

Forskningsbidrag 75 000 kronor

Stipendium för studier om transplantation utan medicin mot avstötning

Erik Berglund Stipendiat Stiftelsen Lars-Erik Gelin

Gelinstipendiat 2015

100 000:-
Erik Berglund
, 29 år, ST-läkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik får stipendiet för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; d v s läkemedel som förhindrar avstötning. Ett viktigt syfte med Gelinstipendiet är att stipendiaten även ska delta i det kliniska arbetet vid en utländsk klinik för att kunna implementera erfarenheterna vid sin hemmaklinik.

Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter

Michael Olausson, Professor i transplantationskirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs UniversitetBidrag 2015: 200 000:-
Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Ett projekt som kan leda till att njursjuka skulle kunna få kortare väntetider till transplantation eftersom man får tillgång till en betydligt större potential av donatorer. Genom att kunna förvara njurar utanför kroppen under en längre tid skulle det även kunna gå att behandla njurcancer med nya metoder. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.

Immunoterapi vid organtransplantation för att minimera behovet av immunosuppression

Erik BerglundBidrag 2015: 125 000:-
Erik Berglund, medicine doktor, forskare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Forskningen syftar till att utveckla metoder att minimera behovet av läkemedel som förhindrar avstötning av det transplanterade organet. För patienten minskar då risken för framtida biverkningar och för samhället stora ekonomiska vinster.

Genexpression i tubuli vid ischemi-­ och ischemi-­reperfusionsskada i samband med njurtransplantation med levande njurdonator

Bidrag 2015: 100 000:-
Johan Nordström, specialistläkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Resultatet efter njurtransplantation med levande donator är utmärkt men kan förbättras. Studien syftar till att förbättra resultaten efter transplantationer med levande donatorer och senare med avlidna donatorer.

Ischemisk konditionering – en ny strategi som utnyttjar kroppens reperationsmekanismer för att minska ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation

Mihai Oltean, medicine doktor100 000:-
Mihai Oltean, medicine doktor, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forskningen kan leda till en bättre användning av de organ som doneras och förbättra både kort-­‐ och långtidsresultat i samband med njurtransplantationer. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.

Immunregulatoriska sjukdomar i mag-­tarmkanalen med fokus på pediatrisk organtransplantation

100 000:-
Robert Saalman, docent, överläkare
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, sektionen för gastroenterologi, hepatologi.

Barn som organtransplanterats löper påtagligt ökad risk att efter transplantationen utveckla olika immunregulatoriska sjukdomstillstånd så som ”nodular tongue syndrome” och födoämnesallergi. Detta påverkar barnets livskvalité. Forskningen syftar till att utröna de bakomliggande mekanismerna så att dessa går att förebygga och behandla.

Intercellulär transport av mikroRNA i samband med akut avstötning

Olof Gidlöf75 000:-
Olof Gidlöf
. Fil. Dr
Lunds universitet

Att bättre förstå samspelet mellan patientens immunförsvar och det transplanterade organet är av största vikt för att förbättra behandlingen och minska risken för avstötning. Projektet kommer att ge en ny inblick i de mekanismer som styr det initiala skedet av avstötningsprocessen.

Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel

Martin Johansson75 000:-
Martin Johansson, medicine doktor, njurpatolog och överläkare
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Njurtransplantat med sen funktionsstart uppvisar oftast akuta tubulära skador i njuren. Sen funktionsstart påverkar ofta transplantatöverlevnaden. Studien syftar till att påverka tillväxten av nytt tubuli och därmed öka njurens livslängd.

Torque Teno Virus som biomarkör för att övervaka immunsuppressionsgrad hos lungtransplanterade

Rickard Nordén75 000:-
Rickard Norden, medicine doktor, mikrobiolog
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att optimera behandlingen mot avstötning hos lungtransplanterade patienter har stor betydelse. Forskningen syftar till att utveckla metoder som minskar risken för infektioner i efterförloppet och därmed minska sjukligheten hos patientgruppen samt förbättra överlevnaden.

Karaktärisering av njurförändringar vid levertransplantation

75 000:-
Åsa Norén, legitimerad läkare, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Forskningen syftar till att utveckla metoder som minskar risker för njurskador efter levertransplantation samt även på sikt efter andra transplantationer av solida organ som hjärta, lungor, livmoder m fl. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.