Nyheter

Immunoterapi vid organtransplantation för att minimera behovet av immunosuppression

Erik BerglundBidrag 2015: 125 000:-
Erik Berglund, medicine doktor, forskare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Forskningen syftar till att utveckla metoder att minimera behovet av läkemedel som förhindrar avstötning av det transplanterade organet. För patienten minskar då risken för framtida biverkningar och för samhället stora ekonomiska vinster.

Genexpression i tubuli vid ischemi-­ och ischemi-­reperfusionsskada i samband med njurtransplantation med levande njurdonator

Bidrag 2015: 100 000:-
Johan Nordström, specialistläkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Resultatet efter njurtransplantation med levande donator är utmärkt men kan förbättras. Studien syftar till att förbättra resultaten efter transplantationer med levande donatorer och senare med avlidna donatorer.

Ischemisk konditionering – en ny strategi som utnyttjar kroppens reperationsmekanismer för att minska ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation

Mihai Oltean, medicine doktor100 000:-
Mihai Oltean, medicine doktor, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forskningen kan leda till en bättre användning av de organ som doneras och förbättra både kort-­‐ och långtidsresultat i samband med njurtransplantationer. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.

Immunregulatoriska sjukdomar i mag-­tarmkanalen med fokus på pediatrisk organtransplantation

100 000:-
Robert Saalman, docent, överläkare
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, sektionen för gastroenterologi, hepatologi.

Barn som organtransplanterats löper påtagligt ökad risk att efter transplantationen utveckla olika immunregulatoriska sjukdomstillstånd så som ”nodular tongue syndrome” och födoämnesallergi. Detta påverkar barnets livskvalité. Forskningen syftar till att utröna de bakomliggande mekanismerna så att dessa går att förebygga och behandla.

Intercellulär transport av mikroRNA i samband med akut avstötning

Olof Gidlöf75 000:-
Olof Gidlöf
. Fil. Dr
Lunds universitet

Att bättre förstå samspelet mellan patientens immunförsvar och det transplanterade organet är av största vikt för att förbättra behandlingen och minska risken för avstötning. Projektet kommer att ge en ny inblick i de mekanismer som styr det initiala skedet av avstötningsprocessen.

Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel

Martin Johansson75 000:-
Martin Johansson, medicine doktor, njurpatolog och överläkare
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Njurtransplantat med sen funktionsstart uppvisar oftast akuta tubulära skador i njuren. Sen funktionsstart påverkar ofta transplantatöverlevnaden. Studien syftar till att påverka tillväxten av nytt tubuli och därmed öka njurens livslängd.

Torque Teno Virus som biomarkör för att övervaka immunsuppressionsgrad hos lungtransplanterade

Rickard Nordén75 000:-
Rickard Norden, medicine doktor, mikrobiolog
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att optimera behandlingen mot avstötning hos lungtransplanterade patienter har stor betydelse. Forskningen syftar till att utveckla metoder som minskar risken för infektioner i efterförloppet och därmed minska sjukligheten hos patientgruppen samt förbättra överlevnaden.

Karaktärisering av njurförändringar vid levertransplantation

75 000:-
Åsa Norén, legitimerad läkare, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Forskningen syftar till att utveckla metoder som minskar risker för njurskador efter levertransplantation samt även på sikt efter andra transplantationer av solida organ som hjärta, lungor, livmoder m fl. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.

Hur påverkar njurtransplantation åldersmarkörer och vaskulär förkalkning? En prospektiv studie

Peter Stenvinkel75 000:-
Peter Stenvinkel, Professor i medicinska njursjukdomar
Karolinska Institutet

Forskningen syftar till att få information om hur den uremiska miljön accelererar åldrandeprocessen i främst blodkärl. Hjärt-­‐kärl komplikationer är en vanlig orsak till för tidig död hos njursjuka och njurtransplanterade. Bättre förståelse för de mekanismer som är orsaken kan leda till nya framtida behandlingar.