600 000 kronor till transplantationsforskning 2017

Det pågår framgångsrik transplantationsforskning i Sverige. Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (Gelinfonden) har sedan 1982 delat ut bidrag till forskning inom transplantationsområdet. I år får 7 forskare dela på 600 000 kronor.

Studier av immunogen effekt(de novo DSA) av svin-influensa (H1N1) vaccin hos transplanterade patienter

Vanda FrimanForskningsbidrag 2016

100 000:-
Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel

Martin JOhanssonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Martin Johansson – Docent, Lunds universitet

Identifiering och kvantifiering av donatorsspecifika och komplementbindande HLA antikroppar för individualiserad riskbedömning och behandling före och efter njurtransplantation

Seema Bard-AgrawalForskningsbidrag 2016

75 000:-
Seema Baid-Agrawal – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mekanisk perfusion vid svår hjärtsvikt – experimentella och kliniska studier

Göran Dellgren

Forskningsbidrag 2016

100 000:-
Göran Dellgren – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stamcellsregenererade vener för dialysändamål

Michael OlaussonForskningsbidrag 2016

100 000:-
Michael Olausson – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

 

Årets hedersmedlem 2016 utsedd av Livet som Gåva

Pamela Lindgren7 oktober 2016

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >

Stipendium för studier om transplantation utan medicin mot avstötning

Erik Berglund Stipendiat Stiftelsen Lars-Erik Gelin

Gelinstipendiat 2015

100 000:-
Erik Berglund
, 29 år, ST-läkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik får stipendiet för att vistas vid Harvard University och vid Massachusetts General Hospital under ett år för att bland annat delta i ett forskningsprojekt som kan leda till framtida organtransplantationer utan immunosuppression; d v s läkemedel som förhindrar avstötning. Ett viktigt syfte med Gelinstipendiet är att stipendiaten även ska delta i det kliniska arbetet vid en utländsk klinik för att kunna implementera erfarenheterna vid sin hemmaklinik.

Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter

Michael Olausson, Professor i transplantationskirurgi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs UniversitetBidrag 2015: 200 000:-
Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Ett projekt som kan leda till att njursjuka skulle kunna få kortare väntetider till transplantation eftersom man får tillgång till en betydligt större potential av donatorer. Genom att kunna förvara njurar utanför kroppen under en längre tid skulle det även kunna gå att behandla njurcancer med nya metoder. Projektet fick bidrag från Gelinfonden 2014.

Immunoterapi vid organtransplantation för att minimera behovet av immunosuppression

Erik BerglundBidrag 2015: 125 000:-
Erik Berglund, medicine doktor, forskare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Forskningen syftar till att utveckla metoder att minimera behovet av läkemedel som förhindrar avstötning av det transplanterade organet. För patienten minskar då risken för framtida biverkningar och för samhället stora ekonomiska vinster.

Genexpression i tubuli vid ischemi-­ och ischemi-­reperfusionsskada i samband med njurtransplantation med levande njurdonator

Bidrag 2015: 100 000:-
Johan Nordström, specialistläkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Resultatet efter njurtransplantation med levande donator är utmärkt men kan förbättras. Studien syftar till att förbättra resultaten efter transplantationer med levande donatorer och senare med avlidna donatorer.