Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond grundades 1981 på initiativ av Njurföreningen i Västsverige, numera Njurförbundet Västsverige. I styrelsen ingår företrädare för Njurförbundet Västsverige, familjen Gelin och medicinsk profession.

Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid bör prioriteras.

Gelinstipendiet inrättades 1996 och utdelas en gång per år till sökande som avser att vistas vid någon utländsk klinik eller institution för att utveckla sin kliniska kompetens.

Njurförbundet Västsverige ansvarar för administration och förvaltar stiftelsens kapital som för närvarande uppgår till drygt 12 miljoner kronor. Alla bidrag till stiftelsen används oavkortat för utdelning till forskning och stipendier. Verksamheten granskas av godkänd revisor.

Under 2002 mottog stiftelsen ett arv om cirka 10 miljoner kronor som var testamenterat av Anne-Marie Grebbe i Lidköping. Det kapitaltillskott som tillfördes stiftelsen har inneburit att de årliga bidragen för forskning och stipendier har kunnat ökas avsevärt.

Alla gåvor till stiftelsen är mycket värdefulla.
Minnesadresser utfärdas omgående i samband med kondoleansbidrag.

Bankgiro: 5417-1889
Swish: 123 154 30 16