Forskningsbidrag

Forskningsbidrag och projekt som tilldelats bidrag från stiftelsen sedan 1997

Stiftelsens huvuduppgift är att dela ut bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt och utvecklingsprojekt som rör transplantation. Projekten skall bedrivas vid institutioner i Sverige. Forskning som berör patienters psykosociala situation samt forskning om organdonation ingår i stiftelsens ändamål. Forskningsprojekt som förväntas få klinisk betydelse inom en överskådlig framtid prioriteras.

2018 – 425 000 kronor utdelade till forskning om njurtransplantationer

Gabriel Strandberg– Läkare, Kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet
Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på cellrekrytering vid organtransplantation.”
Forskningsbidrag 100 000 kronor

Helen Erlandsson – Specialistläkare, Karolinska Institutet
”Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos njurtransplantation recipienter med levande donatorer.”
Forskningsbidrag 75 000 kronor

Anette Lennerling – Med dr, docent, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Hälsolitteraracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter njurtransplantation.”
Forskningsbidrag 100 000 kronor

Helena Genberg – Medicine doktor, Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde transplantation
Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna donatorer.”
Forskningsbidrag 150 000 kronor

2017 – 600 000 till transplantationsforskning

Banerjee Debashish – Postdoktoral forskare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
”Modulering av biologiska svar av transplanterbar njure från avlidna hjärtdonatorer leder till ökning av livsduglighet och minskning av cellulär skada genom användning av konserveringslösningar/system”
Forskningsbidrag: 100 000:-

Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
”Urinvägsinfektioner hos njurtransplanterade patienter”.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Olof Gidlöf – Fil. Doktor, Lunds universitet
”MikroRNA som icke-invasiv biomarkör för rejektion efter hjärttransplantation”.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Jonatan Oras – Medicine doktor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.
”Takotsubo kardiomyopati hos potentiella hjärtdonatorer”.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Robert Saalman – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
”Immunregulatoriska sjukdomar hos organtransplanterade patienter, med fokus på pediatrisk levertransplantation”
Forskningsbidrag: 100 000:-

John Söfteland – Legitimerad läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
”Normoterm perfusion ex-vivo av njurar utsatta för hjärtdöd och cirkulationstillstånd i fyra timmar”.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Ming Han Yao – Legitimerad läkare, Karolinska institutet, Stockholm
”Optimering av immunmodulerande cellterapi för att uppnå operationell tolerans efter levertransplantation”.
Forskningsbidrag: 100 000:-

2016 – 725 000 till transplantationsforskning

Ingela Fehrman-Ekholm – Adj. professor, Karolinska Universitetssjukhuset
Utvärdering av levande anonyma donatorer till njurtransplantation
Forskningsbidrag: 50 000:-

Maria Castedal – Med. doktor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit C-behandling med direktverkande antiviraler (DAA) i det pre-, peri- och postoperativa skedet vid levertransplantation
Forskningsbidrag: 100 000:-

Jan Sunnegårdh – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Ett nytt sätt att påvisa avstötning efter hjärttransplantation
Forskningsbidrag: 100 000:-

Vanda Friman – Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Studier av immunogen effekt(de novo DSA) av svin-influensa (H1N1) vaccin hos transplanterade patienter
Forskningsbidrag: 100 000:-

Martin Johansson – Docent, Lunds universitet
Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel
Forskningsbidrag: 100 000:-

Seema Baid-Agrawal – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Identifiering och kvantifiering av donatorsspecifika och komplementbindande HLA antikroppar för individualiserad riskbedömning och behandling före och efter njurtransplantation
Forskningsbidrag: 75 000:-

Göran Dellgren – Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mekanisk perfusion vid svår hjärtsvikt – experimentella och kliniska studier
Forskningsbidrag: 100 000:-

Michael Olausson – Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Stamcells regenererade vener för dialysändamål
Forskningsbidrag: 100 000:-

2015 – En miljon kronor till transplantationsforskning

Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Rekonditionering av njurar från hjärtdöda donatorer och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter
Forskningsbidrag: 200 000:-

Erik Berglund, medicine doktor, forskare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Immunoterapi vid organtransplantation för att minimera behovet av immunosuppression
Forskningsbidrag: 125 000:-

Johan Nordström, specialistläkare
Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Genexpression i tubuli vid ischemi-­ och ischemi-­reperfusionsskada i samband med njurtransplantation med levande njurdonator
Forskningsbidrag: 100 000:-

Mihai Oltean, medicine doktor, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ischemisk konditionering – en ny strategi som utnyttjar kroppens reperationsmekanismer för att minska ischemi-reperfusionsskada vid njurtransplantation
Forskningsbidrag: 100 000:-

Robert Saalman, docent, överläkare
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, sektionen för gastroenterologi, hepatologi.
Immunregulatoriska sjukdomar i mag-­tarmkanalen med fokus på pediatrisk organtransplantation
Forskningsbidrag: 100 000:-

Olof Gidlöf. Fil. Dr
Lunds universitet
Intercellulär transport av mikroRNA i samband med akut avstötning
Forskningsbidrag: 75 000:-

Martin Johansson, medicine doktor, njurpatolog och överläkare
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Njurens regenerativa förmåga efter njurtransplantation utgår från spridda celler (SC) belägna i njurtubuli och Bowmans kapsel
Forskningsbidrag: 75 000:-

Rickard Norden
, medicine doktor, mikrobiolog
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Torque Teno Virus som biomarkör för att övervaka immunsuppressionsgrad hos lungtransplanterade
Forskningsbidrag: 75 000:-

Åsa Norén, legitimerad läkare, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Karaktärisering av njurförändringar vid levertransplantation
Forskningsbidrag: 75 000:-

Peter Stenvinkel, professor i medicinska njursjukdomar
Karolinska Institutet.
Hur påverkar njurtransplantation åldersmarkörer och vaskulär förkalkning? En prospektiv studie
Forskningsbidrag: 75 000:-

2014

Susanne Westphal Ladfors, Överläkare
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Njurtransplantationer på barn, kardiovaskulär hälsa.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Diana Swolin-Eide, Docent
Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Prospektiv tre års uppföljning efter njurtransplantation avseende tillväxt, kroppssammansättning och benmarkörer hos barn.
Forskningsbidrag: 70 000:-

Jenny Skytte Larsson, leg. Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anestesi och IVA
Renal perfusion, filtration och oxygenering efter levertransplantation, betydelsen av postoperativt blodtryck samt en jämförelse mellan de två vasopressorerna noradrenalin och vasopressin.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Mihai Oltean, Medicine doktor, transplantationskirurg
Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ischemisk konditionering – en ny strategi som utnyttjar kroppens reparationsmekanismer för att minska ischemi-reperfusionsskadan vid njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 70 000:-

Michael Olausson, Professor
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Rekonditionering av njurar från hjärtdöda patienter och långtidspreservation av njurar till njurcancerpatienter.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Jenny Nyström, Professor
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs universitet
Tolerans och immunitet vid njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Åsa Norén, leg. läkare, transplantationskirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karaktärisering av njurförändringar vid levertransplantation.
Forskningsbidrag: 60 000:-

Vijay Kumar Kuna, M. Sc
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Vävnadstekniska artärer för patienter i dialys som väntar på en njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Jan Holgersson, Professor
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Ny diagnostik för bättre kvantifiering och specificitetsbestämning av AB0 antikroppar i samband med AB0 inkompatibel transplantation.
Forskningsbidrag: 100 000:-

2013

Michael Olausson, Med. Dr, Professor
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Produktion av kroppsegna blodkärl för transplantationsändamål.
Forskningsbidrag: 200 000:-

Jenny Nyström, Med. Dr. Professor
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi
Frisättning av interleukin-10 hos patienter som genomgått lever-, njur- eller kombinerad lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Åsa Norén, Leg. läkare, transplantationskirurg
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Kliniska dialysförsök med genmodifierad grisnjure ansluten till människans blodcirkulation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Rickard Nordén, Magisterexamen i molekylärbiologi, doktorand
Göteborgs Universitet/Institutionen för Biomedicin
Selektinligander aktiverade av Cytmegalovirus (CMV) och Epstein-Barrvirus (EBV) hos transplantationspatienter.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Suchitra Holgersson, Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Science Park
Tissue Engineering of porcine small intestine with human stem cell.
Forskningsbidrag: 200 000:-

David Berglund, Läkare, doktorand
Sektionen för transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet
Cellterapi med regulatoriska T celler för att inducera immunologisk tolerans vid tranplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Johan Nordström, Speicialistläkare, forskarstuderande
Karolinska institutet, Karolinska Universtitetssjukhuset.
Fortsatta studier rörande organtransplantation från avlidna: Förbättrad kvalitet och förbättrade resultat vid transplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

2012

Suchitra Holgersson, Professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Science Park
Tissue Engineering of porcine small intestine with human stem cell.
Forskningsbidrag: 80 000:-

Nidia Hernandez, M. Sci
Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet
Anti-endothelial cell antibodies: target for developing novel diagnostic methods to improve and monitor endothelial function in allotransplantation.
Forskningsbidrag: 40 000:-

David Berglund, Läkare, doktorand
Sektionen för transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet
Cellterapi med regulatoriska T celler för att inducera immunologisk tolerans vid tranplantation.
Forskningsbidrag: 70 000:-

Michael Hultström, Läkare
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet
Ökat L-arginin-upptag reglerar njurblodflödet efter en nefrektomi: Vilken roll spelar L-arginin-transportprotein och cellulär l-argininkoncentration?
Forskningsbidrag: 50 000:-

Malou Friederich Persson, Med dr
Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet
Mitokondriell frikoppling ger en förändrad syrgashantering som bidrar till sviktande funktion hos transplantanterade njurar.
Forskningsbidrag: 90 000:-

Johan Nordström, Speicialistläkare, forskarstuderande
Karolinska institutet, Karolinska Universtitetssjukhuset.
Fortsatta studier rörande organtransplantation från avlidna: Förbättrad kvalitet och förbättrade resultat vid transplantation.
Forskningsbidrag: 80 000:-

Karin Säljö, Läkare, doktorand
Sahlgrenska Universtitetssjukhuset
Kartläggning av cellyteantigenuttrycket hos humana embryonala stamceller ur ett transplantationsperspektiv.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Joar Svanvik, Med dr, professor
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Mikro-Chimerism och cellhybrid bildning i relation till tumörutveckling hos organtransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 80 000:-

Tomas Lorant Med dr, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper/transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Allograft repair and protection.
Forskningsbidrag: 70 000:-

2011

Kristina Nyström, Med Dr
Göteborgs Universitet, Avdelningen för klinisk virologi
Cytomegalovirus inducerar selektinligander. En ny möjlighet att behandla cytomegalovirusinfektion hos transplantationspatienter.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Joar Svanvik, Med dr, professor
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Mikro-Chimerism och cellhybrid bildning i relation till tumörutveckling hos organtransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Jenny Nyström, Med Dr, docent
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.
Genetiska markörers betydelse för leverinducerad tolerans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Ann Novotny, Fil. Dr
Institutionen för kliniska vetenskaper, Transplantationsbiologiska laboratoriet vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Generering och isolering av leverstamceller för cellterapi.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Tomas Lorant Med dr, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper/transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Allograft repair and protection.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Amelie Kinch, Läkare
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Lymfom efter organtransplantation i Sverige 1970 – 2006. Epstein-Barrvirus roll?
Forskningsbidrag: 40 000:-

Mihai Oltean, Med dr
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Improving the preservation in intestinal transplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

2010

Tomas Lorant, Med dr, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper/transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Förbättrad kvalitet på organ från avlidna donatorer. Experimentella studier på gris med direkt klinisk betydelse.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Markus Gäbel, Läkare
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Comparision between HLA- and non- HLA antibodies in renal transplant outcome.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Suchitra Holgersson, Professor
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Development of novel diagnostic methods to improve and monitor graft outcome pre and post allotransplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Mihai Oltean, Med dr
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Improving the preservation in intestinal transplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Karin Säljö, Läkare, doktorand
Kirurgkliniken SU/Östra, Göteborg
Studier av immunologiskt aktiva cellytemarkörer hos mänskliga embryonala stamceller.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Susanne Lundin, Fil dr i etnologi
Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet
Organ som bristvara. Svenska patienter som blir transplanterade utomlands.
Forskningsbidrag: 27 000:-

Madeleine Ingelsten, Med. Mag
Njurmedicin, Wallenberglaboratoriet, SU/Sahlgrenska
IL-10s betydelse för leverinducerad acceptans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Joar Svanvik, Med dr, professor
Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska
Mikro-Chimerism och cellhybrid bildning i relation till tumörutveckling hos organtransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 50 000:-

2009

Lars Wennberg, Docent
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Monitorering av immunstatus vid organtransplantation.
Forskningsbidrag: 80 000:-

Madeleine Ingelsten, Med. Mag
Njurmedicin, Wallenberglaboratoriet, SU/Sahlgrenska
IL-10s betydelse för leverinducerad acceptans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Tomas Lorant, Med. dr
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Avstötning vid organtransplantation – Experimentella och kliniska studier.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Michael Olausson, professor
SU/Sahlgrenska
Mekanismer vid antikroppsmedierad immunitet och tolerans.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Mette Disvall, Fil. mag i biokemi
SU/Sahglrenska
Biokemiska studier av kolhydratxenoantigen i genmodifierad gris.
Forskningsbidrag: 75 000:-

2008

Peter Stenvinkel, Docent
Karolinska Institutet
Förändringar av DNA metylering efter njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Mihai Oltean, Läkare, doktorand
Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska
Donators förbehandling med steorider för minskningen av cytokinutsläpp samt organimmungenicitet i samband med njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Silvia Malenicka, ST läkare i pediatrik
Karolinska Universitetssjukhuset
Morbiditet och mortalitet hos levertransplanterade barn i Norden.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Linda Gyllström, Socionom
Karolinska Universitetssjukhuset
Intervjuer med donatorsanhöriga.
Forskningsbidrag: 45 000:-

Suchitra Holgersson, docent
Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2008 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Mechanism of graft rejection and novel treatment strategy in organ transplantation.
Forskningsbidrag: 200 000:-

Jenny Nyström, Med Dr, docent
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.
Genetiska markörers betydelse för leverinducerad tolerans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Michael Olausson, professor
SU/Sahlgrenska
Mekanismer vid antikroppsmedierad immunitet och tolerans.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Mette Disvall, Fil. mag i biokemi
SU/Sahglrenska
Biokemiska studier av kolhydratxenoantigen i genmodifierad gris.
Forskningsbidrag: 55 000:-

2007

Lennart Rydberg, Docent
SU/Sahlgrenska
Kvantitativ och kvalitativ bestämning av AB0-antikroppar med flödescytometrisk teknik.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Anna-Lena Hammarin, Med lic.
Smittskyddsinstitutet, Solna
Har BK virus subtypsspecifika neutraliserande antikroppar betydelse för utveckling av BK virus associerad nefropatil.
Forskningsbidrag: 125 000:-

Marie Felldin, Leg. Läkare
SU/Sahlgrenska
Opportunistiska virusinfektioner hos organtransplanterade vuxna.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Suchitra Holgersson, docent
Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2008 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Mechanism of graft rejection and novel treatment strategy in organ transplantation.
Forskningsbidrag: 125 000:-

Jenny Nyström, Med Dr, docent
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.
Genetiska markörers betydelse för leverinducerad tolerans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Michael Olausson, professor
SU/Sahlgrenska
Mekanismer vid antikroppsmedierad immunitet och tolerans.
Forskningsbidrag: 100 000:-

2006

Eva Hallberg, Med. Dr
SU/Sahlgrenska
Uttryck av Brambellreceptor i lever och njurvävnad.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Jan Holgersson, docent
Karolinska Universitetssjukhuset
Förbättrad diagnostik och behandling vid ABO oförenlig organtransplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Suchitra Holgersson, docent
Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2008 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Mechanism of graft rejection and novel treatment strategy in organ transplantation.
Forskningsbidrag: 100 000:-

Carola Kullberg Lindh, överläkare
Drottning Silvias Barn- och ungdomsjukhus
Opportunistiska virusinfektioner hos transplanterade barn.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Jenny Nyström, Med Dr, docent
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi.
Genetiska markörers betydelse för leverinducerad tolerans i samband med lever-njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Daniel Nyqvist, magisterexamen
Karolinska Institutet
Donor islet endothelial cells following islet transplantation.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Magnus Rizell, Med Dr
SU/Sahlgrenska
Attityder till organdonation och organisation för organdonation på intensivvårdsavdelningar.
Forskningsbidrag: 50 000:-

Mette Disvall, Fil. mag i biokemi
SU/Sahglrenska
Biokemiska studier av kolhydratxenoantigen i genmodifierad gris.
Forskningsbidrag: 50 000:-

2005

Michael Breimer, professor
SU/Sahlgrenska
Studier av kolhydratantigen i humna embryonala stamceller.
Forskningsbidrag:  60 000:-

Michael Olausson, professor
SU/Sahlgrenska
Mekanismer vid antikroppsmedierad immunitet och tolerans.
Forskningsbidrag: 250 000:-

Mette Disvall, Fil. mag i biokemi
SU/Sahglrenska
Biokemiska studier av kolhydratxenoantigen i genmodifierad gris.
Forskningsbidrag: 70 000:-

Mihai Oltean, läkare
SU/Sahlgrenska
Donor pretreatment with low.dose FK 506 for reduction of the graft preservation and repurfusion injury after intestinal transplantation.
Forskningsbidrag: 60 000:-

Styrbjörn Friman, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av ischemi och reperfusionsskada av lever. Betydelsen av immuno-suppressiva medel.
Forskningsbidrag: 60 000:-

2004

Helena Genberg, läkare
Karolinska Univerisitetssjukhuset
Antigenspecifik immunadsorption för njurtransplantation med blodgruppinkompatibel donator.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Mette Disvall, Fil. mag i biokemi
SU/Sahglrenska
Biokemiska studier av kolhydratxenoantigen i genmodifierad gris.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Anna-Lena Hammarin, Med. lic.
Smittskyddsinstitutet, Solna
Är mängden BK virus DNA i serum/urin korrelerad til BK virus accoierad nefropati hos njurtransplanterade?
Forskningsbidrag: 40 000:-

Jan Holgersson, docent
Karolinska Institutet
Avstötning av xenogena organtransplantat: molekylär karaktärisering och nya terapeutiska strategier.
Forskningsbidrag: 75 000:-

Daniel Holmgren, docent
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Organtransplanterade barns och ungdomars livskvalitet.
Forskningsbidrag: 35 000:-

Gunilla Kumlien, docent
Karolinska Universitetssjukhuset
Fotoferes som förebyggande behandling mot avstötning efter njurtransplantation.
Forskningsbidrag: 40 000:-

Mihai Oltean, läkare
SU/Sahlgrenska
Donor pretreatment with low.dose FK 506 for reduction of the graft preservation and repurfusion injury after intestinal transplantation.
Forskningsbidrag: 20 000:-

Annika Tibell, docent
Karolinska Universitetssjukhuset
Identifiering av faktorer som påverkar frekvensen av organdonation från avlidna för att härigenom kunna bidra till utveckling av lämpliga handlingsprogram.
Forskningsbidrag: 35 000:-

Suchitra Holgersson, docent
Huddinge Universitetssjukhus, Huddinge
The clinical importance of humoral and cellular immunity in kidney and liver allograft transplantation.
Forskningsbidrag: 50 000:-

2003

Michael Breimer, professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av rejektionsmekanismer vid fetal tarmtransplantation i en hFUT3 (human a1-3/4 Fukosyltransferas) transgen musmodell.
150 000:-

Suchitra Holgersson, docent
Huddinge Universitetssjukhus, Huddinge
The clinical importance of humoral and cellular immunity in kidney and liver allograft transplantation.
Forskningsbidrag: 150 000:-

Lars Wramner, Med. dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Betydelsen av vissa cytokiners variabilitet för kliniska resultat av immunosuppression hos transplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 100 000:-

2001

Anna Forsberg, Leg. sjuksköterska, Fil mag
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Sjukdomsspecifikt hälsointrument för levertransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 10 000:-

Gustav Herlenius, Specialistläkare
Salhgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
En studie av nutritionens betydelse för tarmslemhinnans potentialdifferens, permabilitet och barriärfunktion i samband med lever- och tamtransplantation.
Forskningsbidrag: 5 000:-

Annette Lennerling, Leg. sjuksöterska, Fil kand
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Blivande njurdonatorers tankar kring donation – kvalitativ studie.
Forskningsbidrag: 15 000:-

Andreas Lundgren, Med. kand
Göteborgs Universitet
Brain death and transplantation. Studies to elucidate and prevent the mechanisms behind brain death induced organ damage.
Forskningsbidrag: 5 000:-

Barbro Olausson, Leg. sjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Livskvalitet hos barn efter organtransplantation.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Lars Wramner, Med. dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Betydelsen av vissa cytokiners variabilitet för kliniska resultat av immunosuppression hos transplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 90 000:-

2000

Styrbjörn Friman, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av ischemi och reperfusionsskada av lever. Betydelsen av immuno-suppressiva medel.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Daniel Lukes, Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Antigen-antikropps interaktioner vid xenotransplantation, speciellt vid oral tolerans.
Forskningsbidrag: 25 000:-

Per-Anton Westerberg, Leg. läkare
Kärnsjukhuset, Skövde
Kvantifiering av immunosuppression genom flödescytometrinätningar av intracellulära cytokinsynteser.
Forskningsbidrag: 10 000:-

1999

Annika Tibell, Docent
Huddinge Universitetssjukhus
In vitro och in vitro studier av porcint endogent retrovirus (PERV) vid xenotransplantation.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Lars Wramner, Med. dr
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Betydelsen av vissa cytokiners variabilitet för kliniska resultat av immunosuppression hos transplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 20 000:-

Ingela Fehrman-Ekholm, Docent
Huddinge Universitetssjukhus
Organdonation från äldre. Hur bra är njurfunktionen hos personer över 75 år?
Forskningsbidrag: 20 000:-

Valeri Strokan, Med. dr
Göteborgs Universitet
Gala1-3 Gal xenotantigenets lokalisering i odlade fetala grisceller.
Forskningsbidrag: 20 000:-

Helene Ekstrand, Med dr
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Förlängd graftöverlevnad vid allogen transplantation genom blockering av de costimulatoriska signalerna LFA-1:1CAMI och CTLA4:Bt-.
Forskningsbidrag: 10 000:-

Michael Breimer, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av rejektionsmekanismer vid xeno- och ABO inkompatibel organtransplantation.
Forskningsbidrag: 40 000:-

1998

Anna Forsberg, Leg. sjuksköterska, Fil mag
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Sjukdomsspecifikt hälsointrument för levertransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 10 000:-

Bengt Fellström, Docent
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Identification and evaluation of new protein markers in chronic rejection using differential display and PCR technology.
Forskningsbidrag: 15 000:-

K. Olof Jonsson, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Enheten för urologi
Fria syreradikalers roll vid ischemireperfusion av njure.
Forskningsbidrag: 10 000:-

Annika Ternsten Bratel, Leg. läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Lab. för patologi
Detektion av Epstein-Barr virus i premaligna och maligna skivepiteltumörer i hud hos immunosupprimerade njurtransplanterade patienter.
Forskningsbidrag: 10 000:-

1997

Lilian Zezina, Leg. läkare
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Influence of lipid metabolism on the outcome of kidney transplantation and development of glomeruloschlerosis.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Ulla Haljamäe, Leg. sjuksköterska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Njurdonatorns upplevelser av en misslyckad donation.
Forskningsbidrag: 10 000:-

Liu Jining, Leg. läkare
Huddinge Universitetssjukhus
Inhibition of the pig to human hyperacute xenograft rejection by remodelling and blocking of the major xenogeneric epitope.
Forskningsbidrag: 20 000:-

Ann-Marie Wennberg, Leg. läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhust, Göteborg, Hudkliniken
Flourescensdetektion och fotodynamisk behandling av tumörer i huden hos njurtransplanterade patienter.

Styrbjörn Friman, Docent
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av ischemi och reperfusionsskada av lever. Betydelsen av immuno-suppressiva medel.
Forskningsbidrag: 30 000:-

Annika Tibell, Docent
Huddinge Universitetssjukhus
In vitro och in vitro studier av porcint endogent retrovirus (PERV) vid xenotransplantation.
Forskningsbidrag: 40 000:-

Michael Breimer, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Studier av rejektionsmekanismer vid xeno- och ABO inkompatibel organtransplantation.
Forskningsbidrag: 20 000:-